Lưu chuyển tiền tệ là hoạt động tài chính quen thuộc của doanh nghiệp. Việc phân bố các dòng tiền ra vào doanh nghiệp chính là quá trình vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Bài viết này sẽ cung cấp toàn bộ các nội dung liên quan đến lưu chuyển tiền tệ cùng các thông tin liên quan đến hoạt động này. Mời bạn đọc cùng tham khảo và tìm hiểu thông tin qua bài viết sau!

 1. Lưu chuyển tiền tệ là gì?

Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp theo TT 200

Lưu chuyển tiền tệ là hoạt động tất yếu thể hiện quá trình hoạt động của doanh nghiệp

Lưu chuyển tiền tệ tức là quá trình vận hành dòng tiền ra vào doanh nghiệp được thể hiện qua các báo cáo tài chính trong một thời gian nhất định. Dòng tiền vận hành chứng tỏ các hoạt động kinh doanh vẫn đang duy trì và phát triển.

Ngoài ra báo cáo còn là công cụ để các nhà đầu tư có thể kiểm soát được dòng tiền của các tổ chức. Thông thường dòng tiền sẽ bao gồm hai loại dòng tiền vào và dòng tiền ra.

Dòng tiền vào bao gồm:

 • Các khoản thu từ việc bán sản phẩm, hàng hóa dịch vụ cho khách hàng
 • Thu từ lãi tiền gửi ngân hàng
 • Thu lãi tiết kiệm và lợi tức từ việc đầu tư
 • Nguồn tiền đầu tư của cổ đông

Dòng tiền ra bao gồm:

 • Các khoản chi mua cổ phiếu hoặc các loại nguyên vật liệu thô để kinh doanh.
 • Chi trả lương nhân công, tiền thuế và các loại chi phí khác của doanh nghiệp hàng ngày.
 • Chi trả các khoản lợi tức
 • Chi trả các loại thuế như thuế thu nhập cá nhân, thuế doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng…
 1. Các loại lưu chuyển tiền tệ hiện nay

Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Phân tích lưu chuyển tiền tệ cần dựa vào nhiều ưu tố

– Lưu chuyển tiền tệ gián tiếp là gì?

Lưu chuyển tiền tệ gián tiếp là việc thực hiện báo cáo tổng hợp tài chính thông qua các hoạt động và chủ yếu nhờ vào luồng tiền từ kết quả hoạt động kinh doanh. Dòng tiền này sẽ xác định thông qua các hoạt động điều chỉnh liên quan đến lợi nhuận thuế, các thay đổi về số lượng hàng hóa hay tồn kho, các khoản thu chi mà doanh nghiệp đã thực hiện.

Lưu chuyển tiền tệ gián tiếp sẽ dựa vào các yếu tố sau:

 • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp
 • Tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Bản thuyết minh về các hoạt động báo cáo tài chính của doanh nghiệp
 • Các bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ ở các kỳ trước
 • Các loại sổ sách tổng hợp như sổ kế toán chi tiết, các loại sổ khấu hao, phân bổ tài sản cố định

– Lưu chuyển tiền tệ trực tiếp là gì?

Các luồng tiền vào và luồng tiền ra được xác định và trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng cách phân tích tổng hợp các khoản thu chi từ các sổ kế toán chi tiết và tổng hợp của doanh nghiệp. Lưu chuyển tiền tệ trực tiếp sẽ dựa vào các yếu tố sau:

 • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Bản thuyết minh về các hoạt động báo cáo tài chính của doanh nghiệp
 • Các bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ ở các kỳ trước
 • Các loại sổ sách tổng hợp như sổ kế toán chi tiết, các loại sổ khấu hao, phân bổ tài sản cố định
 1. Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp và gián tiếp

Hướng dẫn lập báo cáo luân chuyển tiền tệ theo thông tư 200

Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ giúp doanh nghiệp xác định kết quả hoạt động của doanh nghiệp

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

 •  Lợi nhuận trước thuế là kết quả của hoạt động kinh doanh
 • Khấu hao TSCĐ bao gồm các hoạt động tăng giảm hàng tồn khó có hoặc không có khấu hao tài sản cố định.
 • Các khoản dự phòng được xác định dựa vào sự chênh lệch số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ các khoản dự phòng.
 • Lãi lỗ do việc chênh lệch tỷ giá hối đoái
 • Lãi lỗ từ các hoạt động đầu tư bao gồm các hoạt động nhượng bán TSCĐ, thu hồi các khoản đầu tư tài chính…
 • Chi phí lãi vay được tổng hợp theo báo cáo kết quả kinh doanh
 • Tăng giảm các khoản phải thu như tiền ứng trước cho nhà thầu, thu về cả lãi và gốc số tiền đã cho vay
 • Tăng giảm lượng hàng tồn kho dựa vào chênh lệch số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ của các tài khoản hàng tồn kho.
 • Phân bổ và báo cáo các khoản thuế doanh nghiệp phải nộp

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp

 • Tiền thu bán hàng và các dịch vụ căn cứ vào số tiền đã thu trong các hoạt động buôn bán kinh doanh các khoản phải thu trong kỳ
 • Số tiền chi trả cho việc cung ứng hàng hóa và dịch vụ không bao gồm các khoản mua sắm tài sản cố định
 • Các khoản tiền phải trả cho người lao động với các khoản tiền lương, tiền công,tiền tăng ca.
 • Các khoản lãi vay phải trả nhằm phục vụ chi phí đi vay để doanh nghiệp hoạt động,
 • Các loại thuế đã nộp

Trên đây là tổng hợp thông tin về các hoạt động lưu chuyển tiền tệ trong kinh doanh thể hiện qua việc tổng hợp các hoạt động và phân bổ giá trị. Dòng lưu chuyển tiền tệ ổn định phản ánh tình trạng hoạt động của doanh nghiệp. Hy vọng nội dung này cung cấp sẽ hữu ích khi thực hiện các hoạt động phân tích lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp trong kế toán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *